cistern in ghazvin

تا سال ۱۳۳۴ تعداد آب‌انبار‌های عمومی موجود شهر قزوین ۱۰۱ عدد بود که همگی دارای کتیبه و مشخصات ملکی هستند. این در حالی است که علاوه بر این ۱۰۱ آب‌انبار، تقریباً تمامی خانه‌های شهر دارای آب‌انبار خصوصی نیز بودند.