world-lizard-day

تعیین یک روز جهانی برای مسائل مختلف محیط‌زیست یکی از ابتکارهایی است که در چند دهۀ اخیر برای افزایش توجه بین‌المللی به مسائل جهانی انجام می‌شود. این ابتکارها که توسط کشورها یا نهادهای جهانی مانند سازمان ملل و یونپ انجام می‌شود، در دهۀ اخیر افزایش چشم‌گیری یافته و برخی از روزهای سال به نام یکی از مسائل محیط‌زیستی نام‌گذاری شده است که روز جهانی زمین، روز جهانی محیط‌زیست و روز جهانی آب از مشهورترین این مناسبت‌هاست.