Desert in Iran

. لوت یک بیابان واقعی و یکی از وحشتناک‌ترین نقاط روی کره‌ی زمین به‌ویژه در تابستان است!
با وسعتی نزدیک به ۸۰ هزار کیلومتر مربع که بیشتر آن فاقد پوشش گیاهی است و ماسه‌های روان قسمت بزرگی از شرق و جنوب لوت را پوشانده و در قسمت غربی آن نیز کلوت‌ها قرار دارند.