river

حالا بسیاری از رودها در حالا مرگ هستند. از قطره‌قطره گم شدن تمام رودخانه‌های بزرگ در ماسه و خاک می‌گوید و از تسلسل اخبار ناگوار نابودی آن‌ها. از بلعیده شدن آب‌ها در مسیر رودخانه‌ها توسط انسان، از این‌که چاه‌ها خشک شده‌اند و آب‌های زیرزمینی از بین رفته‌اند.