Fritillaries

در بسیاری از کشورها ارزش‌های حفاظت از تنوّع‌زیستی و شبکۀ مناطق حمایتگر آن‌ها با ارزش‌های اقتصادی‌شان در سطح دولت هم‌تراز نیست و این مناطق سرمایه‌های راکدی تلقّی می‌شوند که باید منابع زیستی آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.