shahnameh

مداقه در شاهنامه چگونگی پیوند سختی حوادث با نرم‌خویی طبیعت را به ما می‌نمایاند. فردوسی از حیات جاری طبیعت در توضیح وضعیت پهلوانان و گفت‌وگوهای‌شان و در توصیف کارزار و سلاح‌های سخت و سردشان فراوان بهره برده است.