air pollution

در مورد معماری و شهر در طرح‌های تفصیلی شهرها آن‌چه که تعریف می‌شود اکثر ظرفیت‌هایی است که زیرساخت‌های موجود در منطقه، محله، خیابان یا کوچه می‌توانند پاسخ‌گو باشند.